Privacyverklaring

Privacyverklaring Modestus Concerts & Events B.V., Modestus Management B.V., Modestus Records B.V., Modestus Concepts B.V., Modestus Publishing B.V.

Via deze website worden onze diensten en producten weergegeven, kunt u een account aanmaken, of kunt u contact opnemen om meer informatie over onze diensten en producten te verkrijgen of een klacht in te dienen. U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrieven om op de hoogte te worden gehouden van alle actualiteiten omtrent onze dienstverlening en producten.

Dit privacybeleid informeert u over ons privacybeleid en over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen. De verwerking geschiedt in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en de (toekomstige) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk uw toestemming geeft.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Modestus Management B.V.

Burgemeester Loeffplein 70 B/C

5211 RX ‘s-Hertogenbosch

KvK-nummer: 50016059

E-mail: info@modestus.nl

Telefoon: 073 - 82 00 04 3.


Verzamelen van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken op grond van uw toestemming hiertoe, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u een account aanmaakt of om u klantenservice te kunnen bieden. Hierbij zullen we in het uiterste geval vragen om uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw mobiele telefoonnummer en uw adresgegevens.

Wij maken ook gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te waarborgen, om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten en, indien u hiervoor uw toestemming verleent, uw surfgedrag te analyseren. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken. Dit kan er echter voor zorgen dat u bijvoorbeeld geen account kunt aanmaken op onze website, of dat onze klantenservice niet optimaal is.

Cookies

Een cookie is een klein informatiebestand dat door uw webbrowser op (de harde schijf van) uw computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Zodra u onze website opnieuw bezoekt, wordt de informatie die in deze cookie is opgeslagen weer naar uw webbrowser gestuurd. U kunt via de instellingen uw webbrowser aangeven dat u cookies wilt weigeren of verwijderen. In dat geval is het mogelijk dat het gebruik van de website beperkt wordt. Wij gebruiken de volgende functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.


Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel ontvangen, verzameld en verwerkt door Modestus Management B.V. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief, indien u zich hiervoor expliciet heeft ingeschreven, om u op de hoogte te houden van de actualiteiten omtrent onze producten en diensten;
  • Het opnemen van contact, zoals het beantwoorden van uw vragen;
  • Het maken van een afspraak of een offerte;

Uw persoonsgegevens, die door ons worden verzameld en verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden. Hierna worden uw persoonsgegevens verwijderd en kunnen wij u niet langer identificeren aan de hand van deze gegevens. Deze bewaartermijn betreft 10 jaren te tellen vanaf het verkrijgen van de gegevens.


Beveiligings- en opslagmaatregelen

Wij nemen de passende maatregelen opdat uw persoonsgegevens beveiligd zijn middels de opslag van data op beveiligde servers en het gebruik van diverse protocollen om de gegevens veilig te transporteren, en zodat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Echter, geen enkele gegevensoverdracht die plaatsvindt via het internet is gegarandeerd altijd veilig.


Nieuwsbrief

Indien u ervoor kiest om onze nieuwbrief te ontvangen, zult u informatie ontvangen over onze actualiteiten en over nieuwe producten. U kunt zich hiervoor afmelden door te klikken op de afmeldingslink onderaan in elke commerciële e-mail, of door een e-mail te sturen via info@modestus.nl.


Gegevens Social Media

In het geval Modestus Concerts & Events B.V., Modestus Management B.V., Modestus Records B.V., Modestus Concepts B.V., Modestus Publishing B.V. een winactie uitschrijven via social media, dan behouden wij ons het recht voor om stemmen vanaf mogelijke nep-accounts niet mee te tellen in de uitslag.


Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerking kunt u de volgende rechten uitoefenen, door uw verzoek hiertoe te richten aan het e-mailadres info@modestus.nl:

  • recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, en het recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals deze door ons worden verwerkt.
  • recht om de bij ons beschikbare persoonsgegevens te corrigeren of – indien de gegevens onvolledig zijn – deze aan te vullen, rekening houdende met het doeleinde van de verwerking.
  • recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld.
  • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, indien a) uw persoonsgegevens niet juist zijn, b) de verwerking onrechtmatig is, c) u uw persoonsgegevens nodig heeft ten behoeve van een rechtsvordering van u, of d) u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en er thans een belangenafweging bezig is.
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid, om de door u verstrekte persoonsgegevens in een elektronisch bestand te verkrijgen, en om deze (eventueel door ons, indien dit technisch mogelijk is) aan een ander over te dragen.
  • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen. U heeft tevens het recht op bezwaar tegen verwerking ten behoeve van aan u gerichte marketing.

Na ontvangst van uw verzoek, zullen wij u via e-mail zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, informeren of aan dit verzoek zal worden voldaan. Indien uw verzoek wordt geweigerd, zullen wij de redenen hiervoor schriftelijk aan u mededelen.

Indien uw verzoek wordt afgewezen, zullen wij de redenen voor deze afwijzing schriftelijk aan u mededelen. Indien u bezwaar heeft tegen deze afwijzing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een verzoekschriftprocedure starten bij de rechter.

Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, kunt u daarnaast te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken. Wij zullen dan de verwerking die is gebaseerd op uw toestemming staken. Dit laat echter de verwerking op basis van de toestemming vóór uw intrekking daarvan, onverlet.


Wijziging privacy statement

Wij kunnen te allen tijde ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.modestus.nl publiceren. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van uw persoonsgegevens.


Laatste update: 20 september 2017.

Wat gaan wij samen doen?